بدن مثالی

 • انسان شناسی

  دیدگاه برگزیده درباره اوصاف بدن مثالی

  دیدگاه برگزیده درباره اوصاف بدن مثالی در فلسفه اسلامی، نحوه مواجهه با بحث تجرد موجودات متفاوت است. حکمایی مانند سهروردی و ملاصدرا خصوصیاتی برای موجود مجرد ذکر کرده‌اند که از دیدگاه ابن‌سینا این امور اوصاف موجودات مادی است. از دیدگاه ابن‌سینا، موجود مجرد فاقد شکل، مقدار و رنگ است (ابن‌سینا، 1417ق، ص264). بر اساس این دیدگاه، موجود یا مجرد است و این خصوصیات را ندارد و یا مادی است و…

  بیشتر بخوانید »
 • انسان شناسی

  تفاوت بدن مثالی در فلسفه و دین

  با وجود یک‌سری وجوه مشترک بین بدن برزخی در دین و بدن مثالی در فلسفه، در برخی از خصوصیات با همدیگر تفاوت دارند. به همین ترتیب، عالم برزخ در دین با عالم مثال فلسفه با وجود اشتراک در برخی از اوصاف، تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. ازآنجاکه موطن بدن مثالی در عالم مثال و بدن برزخی در عالم برزخ است، لذا تفاوت بین هر یک از این دو عالم به تفاوت…

  بیشتر بخوانید »
 • انسان شناسی

  ویژگی های بدن مادی و مثالی

  ویژگی های بدن مادی و مثالی بدن مادی و مثالی دو بدن در عرض یکدیگر که نفس هم‌‍زمان به آن‌دو تعلق بگیرد نیستند. بلکه بدون وجود رابطه علی، بین آن‌دو رابطه‌ای طولی برقرار است. بدن مادی مربو به نشئه مادی و بدن مثالی مربوط به نشئه مثالی است. احکام این‌دو محکوم احکام نشئات و موطن آنهاست. بدن مادی در فلسفه حکمت متعالیه دارای خصوصیات زیر است: دارای تغییر عرضی و…

  بیشتر بخوانید »
 • انسان شناسی

  ویژگی بدن مثالی در فلسفه

  در حکمت متعالیه، بدن مثالی مورد پذیرش قرار گرفته است. این بدن غیر از بدن مادی و واسطه بین نفس و بدن مادی است. بدن مثالی جوهر لطیف مجردی است که دارای برخی از عوارض مادی (نظیر شکل، رنگ و اندازه) است و برخی از خصوصیات عالم مادی (نظیر قوه و ستعداد را ندارد. این بدن ازآنجاکه تناسبی با هر یک از مراتب مادی و تجردی انسان دارد، واسطه بین…

  بیشتر بخوانید »
 • انسان شناسی

  ویژگی های مشترک بدن مثالی در دین و فلسفه

  ویژگی های مشترک بدن مثالی در دین و فلسفه بین بدن برزخی در دین و بدن مثالی در حکمت متعالیه شباهت‌هایی وجود دارد. محور این شباهت‌ها، در خصوصیاتی نظیر شکل و اندازه داشتن، ذاتی بودن حیات در هر دو، اتحاد با نفس، ادراک لذات و آلام برزخی است. این‌گونه شباهت‌ها که بیش از این موارد است، سبب یکی دانستن آن‌دو و تطبیق یکی بر دیگری شده است. بنابراین تفاوت این‌دو…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا