خوشنویسی

  • رویکرد فلسفی به پدیده ها

    تفسیر هستی شناختی از هنر

    فلسفه و هنر زیبایی نویسی خط از مراتب وجود انسان است. کتابت فعل انسان است و هر فعلی از مصدر و فاعل خاص صادر می شود. بین فاعل و آثاری که از او ناشی می شود سنخیت و مشابهت وجود دارد. فعل انسان خارج از ذات او نیست بلکه از ذات او سرچشمه می گیرد. تنزل خط از ساحت های باطنی انسان و ظهور آن در مجرای جسمانی بدن حاکی…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا